miraclegames.de
Modern: Final Swiss Standings
von PlanetMTGRank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Name
Herre, Simon
Hamann, Andreas
Oberbörsch, Benjamin
Holzschneider, Kai
Herzmann, Kevin
Kachapow, Marcel
Plamann, Jan
Knümann, Philipp
Böhnstedt, Lutz
Neuneier, Maximilian
Notz, Raphael
Plamann, Michael
Hatto, Steve
Grcar, Boris
Beck, Sebastian
Bausch, Joshua
Schrembs, Thomas
weis, sandra
Yang, Xiaoliang
Hölker, David
Hofmann, Mike
Kurz, Jonathan Alexander
Steyns, Nick
Wagner, Stefan
Misiowiec, Adam
Damjonat, Björn
Wilke, Holger
Schmidt, Philipp
Vollmer, Tobias
Schaller, Christian
Serowy, Arno
Reissenberger, Marcus
Hermanni, Christian
Wang, Yuehan
Huber, Julian
Viehmann, Christian
Wagner, Ann-Katrin
Nelle, Robin
Risch, Jonas
Stumpf, Martin
Schmidt, Patrick
Riedel, Tim
Müller, Christoph
Dietrich, Denis
Herz, Andreas
Dittel, Alexander
Brodbek, Marc
Reichel-Dittes, Christopher
Lessmann, Richard
Wenz, Daniel
Tessmann, Alexej
Stock, Marc
Vettermann, Daniel
Barkowsky, Alexander
Hartert, Felix
Pistorus, Raphael
Bepperling, Timo
Lotz, Andy
Leingartner, Markus
Kamberg, Kevin
Geißler, Gunnar
Eschweiler, Lars
Stork, Morris
Bastian, Alexander

Points
17
17
16
16
16
16
16
15
15
15
15
15
15
15
13
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
7
7
7
6
6
6
6
6
6
4
3
3
3
3
3
1
0
0
0

OMW%
69,0476
59,4558
68,0272
61,5646
60,3175
59,5238
47,3923
60,4762
58,3673
58,2766
57,9365
55,4422
50,7143
49,6599
50,8844
65,2381
63,9456
59,1837
57,483
55,5556
55,102
53,4014
52,381
51,7007
50
46,8707
45,5782
38,8889
34,6939
60,1852
50,7937
46,2585
63,3333
61,1111
58,8435
51,7007
51,0204
51,0204
50,3401
50
47,9592
47,2222
45,5782
52,8345
48,6508
52
46,3719
44,7619
66,6667
48,9796
47,9592
44,4444
44,2177
38,0952
50,6667
53,7415
46,6667
45,8333
45,8333
44,898
44,4444
66,6667
55,5556
37,5

Kommentieren im Forum


Zurück zur Coverage-Hauptseitemiraclegames.de
 
 
zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite zur Startseite